Въпрос: Как е правилно системичен или системен?

Отговор: Правилна е формата със съкращаване на суфикса -ич-ен в -ен

Официален правописен речник 2012, с.577.