Въпрос: Как е правилно да се напише: страните-членки, страните членки или страните – членки?

Отговор: Когато при членуване и образуване на множествено число първата от двете думи се променя, писането е разделно: страна членка, страната членка, страни членки.
Ако след думата страна (страната, страни, страните) следва обособена част, тогава се пише дълго тире с интервали и се поставя затваряща запетая или тире: При престоя си в друга страна членка на Европейския съюз, / осигурените лица могат да ползват спешна медицинска помощ.

Официален правописен речник 2012 г., т. 55.1.