Тема: „Динамика на синтактичните идеи на границата на две столетия“.

Форумът се организира за пета поредна година. През 2018 година организатори са Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките.

Време и място на провеждане: 18 октомври 2018 г. (четвъртък): 10:00 до 12:30 ч. и 14:00 до 17:00 ч., София, Институт за български език при БАН, Голям салон; 19 октомври 2018 г. (петък) от 11:00 до 12:00 ч., София, Българска академия на науките.

Ще бъдат разгледани проблеми, свързани с описанието на синтактични структури в българския език и изследванията на съвременните синтактични теории. Дискусията ще бъде съсредоточена около следните основни въпроси:
 • Какви са задачите, предизвикателствата и очакваните резултати от модерния синтаксис?
 • Къде е границата между традиционния и модерния синтаксис и при какви случаи следва единият да се предпочете вместо другия? Фокусът ще бъде предимно върху синтактична проблематика, но наред с това ще се засягат морфологични и семантични въпроси, свързани със синтаксиса. Целта е не (само) да се дадат окончателни отговори, а да се обменят мнения, да се изкажат предположения и да се създаде среда за непосредствен разговор за мястото на синтаксиса в езиковедските изследвания.

 • Програма:
  18 октомври 2018 година
 • 10:00 – 12:00
  Проф. Ивелина Савова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“): Синтаксис и хиперсинтаксис
  Проф. Елена Иванова (Санктпетербургски държавен университет): Граматични категории в структурата на подчиненото изречение: контекстово изместване и реинтерпретация в български
  Проф. Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“): Типология на (рестриктивните и нерестриктивните) подчинени изречения в български
  Проф. Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Означаване на синтактични отношения в простото изречение: предложни и именни фрази
 • 12:00 – 12:30 Дискусионна сесия
 • 12:30 – 13:00 Обедна почивка
 • 13:00 – 13:30
  Доц. Петя Бъркалова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): Българската синтактична традиция и синтактичният анализ през 21. век Представяне на книгата „Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев“
 • 13:30 – 14:00
  Проф. Петя Осенова (Софийски университет Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Явни и неявни връзки при моделиране на синтактичните отношения
  Проф. Велка Попова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“): Синтактични иновации в българския детски език
  Доц. Димитрина Лесневска (Университет за национално и световно стопанство): Синтактични особености на българските и руските делови писма (в съпоставителен план)
  Гл. ас. Елисавета Балабанова (Университет по библиотекознание и информационни технологии): Синтаксис на адюнктите на Томас Ернст – една линвистична теория от 21. век
  Доц. Петя Несторова (Университет за хранителни технологии): Една модерна теория в българския синтаксис на границата на две столетия
 • 14:00 – 14:30 Дискусионна сесия
 • 14:30 – 15:00 Почивка
 • 15:00 – 16:00
  Проф. Радка Влахова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Задпоставените определения – някои семантични и синтактични въпроси
  Доц. Марина Джонова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Удвояване на релативите в българския език
  Доц. Галина Петрова (Университет „Проф. д-р Асен Златаров“): Подчинени определителни да-изречения в българския език: хабитуално и модално значение
  Димитър Георгиев (Пловдивски университет): Формални описания на сложни съставни изречения с подчинени подложни в прикопулна позиция
  Ас. Станислава Теофилова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“): Някои наблюдения върху словореда на комбинацията от съгласувано и несъгласувано определение в рамките на съобщителното изказване (върху материал от българската разговорна реч)
 • 16:00 – 16:30 Дискусионна сесия
 • 19 октомври 2018 година
 • 11:00 – 12:00 Проф. Мила Вълчанова и проф. Валентин Вълчанов (Норвежки университет за наука и технологии): Лексикална семантика и граматика: теоретични и емпирични перспективи