Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките ви канят да вземете участие в Седмия форум „Българска граматика“ на тема „Иновационни процеси в граматиката на съвременния български език“
Форумът ще се проведе на 22 октомври 2020 г., четвъртък, от 9,00 до 17,00 часа в зала „Проф. Александър Теодоров-Балан“ на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ № 52. Имаме удоволствието да съобщим, че Форумът се организира със специалното участие на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова.
Програмата включва 2 заседания: сутрешно – за изнасяне на основните доклади, и следобедно – за изнасяне на кратки доклади и съобщения и за изказвания и дискусии.
Темата предполага разглеждане на широк кръг от въпроси, свързани с тенденциите и промените в съвременната българска граматика, обусловени най-общо от следните причини: 1) Иновационни процеси, които са резултат от вътрешноезиковите развойни тенденции и които търпят както синхронно, така и диахронно обяснение; 2) Иновационни процеси, които са провокирани от чуждоезикови влияния, но чиято разширяваща се употреба може да бъде или е улеснена от „проницаемостта” на отделни звена от граматичната система на съвременния ни език; 3) Иновационни процеси, които отразяват някои когнитивни промени в мисленето на съвременния българин при концептуализацията на обектите, явленията и процесите от действителността; 4) Иновационни процеси, които са резултат от екстралингвистичен фактор – радикалните социални и политически промени в България след 1989 г., съвременната европеизация и глобализация, които пряко се отразяват на живота и мисленето на българите и на статуса на българския език, опитите за демократизиране на езика – съзнателни или стихийни, ролята на медиите, особено на интернет, и т.н.
Можете да се включите в следобедното заседание с кратък доклад, като изпратите резюме на доклада (не по-дълго от една стандартна страница) до 1 октомври 2020 година.
Одобрените доклади ще бъдат оповестени на 12 октомври 2020 година, когато ще бъде съставена и окончателната програма на Форума.
Всички доклади, изнесени на Форума, ще бъдат публикувани в Приложението към сп. „Български език“. Крайният срок за предаването им е 30 ноември 2020 година.
Въпроси можете да отправяте на адрес forum@ibl.bas.bg.
Участието във Форума изисква предварителна регистрация. Очакваме заявките за участие с доклад и регистрацията Ви. Приемат се анонимни резюмета до една стандартна страница във формат *.pdf. След регистрацията ще получите имейл за потвърждение на посочения от Вас електронен адрес.

Предварителна програма

22 октомври 2020 година
9:30 – 9:45 Откриване на Форума
9:45 – 10:10 Проф. Руселина Ницолова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Контекстът и значението на грамемите  след граматикализацията.
10:10 – 10:30 Чл.-кор. проф. Стоян Буров (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“): Иновационни процеси в съвременната българска граматика.
10:30 – 10:50  Проф. Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Иновационни процеси и граматикализация.
10:50 – 11:10 Д-р Боряна Братанова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“): Иновационни процеси в съвременната граматика на английския език.
11:10 – 11:30 Почивка
11:30 – 11:50 Проф. Диана Благоева, проф. Сия Колковска (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“):  Граматични особености на новата лексика в българския език.
11:50 – 12:10 Доц. Руска Станчева, доц. Татяна Александрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“):  Нови подходи при разработването на нормативна граматика на българския език.
12:10 – 12:30  Проф. Лариса Кисельова (Башкирски държавен университет):  Семантичната деривация като важен вид езикова иновация (върху материал от съвременни медийни текстове).
12:30 – 13:00 Дискусионна сесия

Кратка хронология на досегашните форуми „Българска граматика“

Първи форум „Значение и структура на езика: начини на представяне“. Организира Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, 27 ноември 2014 г.
Втори форум „Граматика и прагматика“. Организират Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, 19 ноември 2015 г.
Трети форум „Функционалната граматика – постижения и перспективи”. Организират Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, 20 октомври 2016 г.
Четвърти форум „Интердисциплинарността в изследванията на българския език“. Организират Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, 26 октомври 2017 г.
Пети форум „Динамика на синтактичните идеи на границата на две столетия“. Организират Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, 18 октомври 2018 г.
Шести форум „Граматичните системи в синхрония и диахрония“. Организират Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН, 17 октомври 2019 г.