С подаването на материала (по-нататък Този материал) за публикуване в Известията на Института за български език (по нататък Издателя) авторът гарантира, че всички съавтори (ако има такива) са го упълномощили да действа от тяхно име (по нататък всички съавтори се означават като Автора.

    1. При одобряване на този материал за публикуване авторът се съгласява да предостави на издателя Creative Commons copyright license, и по-специално Creative Commons Attribution 4.0 International License, тъй както лицензът е формулиран в //creativecommons.org/licenses/by/4.0/ legal code (human readable summary at //creativecommons.org/licenses/by/4.0).
    2. Авторът запазва авторското право на всички версии на тази материал.
    3. Доколкото редакторските намеси, извършени от името на издателя, за да се приведе този материал в унисон с изискванията за публикация в Годишника, имат отношение към авторските права и задължения, издателят прехвърля всички права на такива редакционни намеси на автора. Издателят се съгласява да координира всички подобни намеси, когато и доколкото са съществени, с автора.

Авторът също така потвърждава с подаването на този материал, че:

  1. Този материал е оригинален, т.е. не е бил публикуван в друго реферирано издание, книга или сборник, както и че не е депозиран за рецензиране и печат за публикация в подобни издания;
  2. Този материал е лично дело на автора, който добросъвестно е спазил изискванията за авторско право и не е използвал неправомерно чужди текстове, без да посоча техния автор и източник.
  3. Този материал не нарушава ничии чужди права според законите на страната и авторът е направил всичко по силите си да представи информацията, налична в него, във верен и фактологично коректен вид.