2020, том XXXIII

СЪДЪРЖАНИЕ

Maxim Stamenov. Quo vadis, Bulgarian studies: Prof. Machiel Kiel on Bulgaria and Bulgarians. Part II. (pdf, резюме)  DOI: 10.7546/PIBL.XXXIII.20.01

Петър Сотиров. За някои българо-полски паралели в областта на разговорната лексика. (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXIII.20.02

Ваня Мичева. Диастратика и диахрония. Промени в лексиката на средновековни български ръкописи.(pdf, резюме)  DOI: 10.7546/PIBL.XXXIII.20.03

Георги Митринов. Пояснените думи в среднородопските възрожденски писмени паметници с гръцко писмо (Особености и тенденции в речниковото вариране). (pdf, резюме)  DOI:  10.7546/PIBL.XXXIII.20.04

Йоанна Кирилова. Стратегии и тактики в инаугурационните речи на българските президенти (Ритуалът в политическия език). (pdf, резюме)  DOI: 10.7546/PIBL.XXXIII.20.05

Иво Панчев. Степен на проява на признака при превод от руски (върху оценъчни прилагателни от оригиналния текст на „Майстора и Маргарита“ на Булгаков и неговия превод на български и на английски). (pdf, резюме)  DOI: 10.7546/PIBL.XXXIII.20.06

Ивана Давитков. Процеси в адаптацията на имената на българите в Цариброд (Сърбия). (pdf, резюме)  DOI: 10.7546/PIBL.XXXIII.20.07