За публикация се приемат научни студии, които са с обем до 90 стандартни страници (162 000 знака). Разглеждат се само оригинални трудове, които не са публикувани на друго място (в печатен и/или електронен вид). Всеки предложен за публикация авторски ръкопис подлежи на рецензиране от двама анонимни рецензенти.

Срокът за депозиране на студии и статии е не по-късно от 31 януари на текущата календарна година. Ръкописите се приемат в електронен вид на адреса на списанието като *.doc или *.docx файл, придружени от съответния *.pdf.

Ако в текста са използвани шрифтове, различни от Times New Roman, те също трябва да бъдат изпратени.

Ръкописи, които не са били приети за печат за текущата година, не се връщат и ще бъдат разглеждани за приемане за печат през следващата година само ако авторът отново ги предложи за включване в съответния том.