2020, том XXXIII
2019, том XXXII
2018, том XXXI
2017, том XXX
2016, том XXIX
2015, том XXVIII
2014, том XXVII

 


2019, том XXXII

СЪДЪРЖАНИЕ

Марияна Цибранска-Костова. Законът и законовите книги: два примера от преводната юридическа книжнина на Славянския юг през XIV век (pdf, резюме)  DOI: 10.7546/PIBL.XXXII.19.01

Татяна Илиева. Препозиционализацията като словообразувателен способ в старобългарски език (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXII.19.02

Биляна Михайлова, Екатерина Търпоманова, Албена Мирчева. Лексикално изразяване на тъгата: от Омировия език до съвременния български (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXII.19.03

Wojciech Sosnowski, Maciej Jaskot, Diana Blagoeva. O koncepcji „Leksykonu aktywnej frazeologii bułgarskiej i polskiej“ (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXII.19.04

Красимира Алексова. За процеса на граматикализация на един в полето на неопределеността (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXII.19.05

Вера Маровска. Граматично значение и видове граматикализация (pdfр резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXII.19.06

Светла Коева. Характеристика на съществителното като присъединяваща част за релативни изречения в български (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXII.19.07

Иво Панчев. Eзиковата манипулация в България през периода 1945–1989 г.: изграждане на концепта бъдеще (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXII.19.08

Maxim Stamenov. Quo vadis, Bulgarian studies: Prof. Machiel Kiel on Bulgaria and Bulgarians. Part I (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXII.19.09

***


2018, том XXXI

СЪДЪРЖАНИЕ

Илияна Г. Гаравалова. Анализ на морфологическата категория ‘неопределеност/определеност’ в българската езикова система от гледна точка на възникване, развой, устойчивост и специфика на морфологичния показател за детерминираност (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXI.18.01

Марина Джонова. Индиректни ли-въпроси в българския език (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXI.18.02

Николай Паскалев. Kомплиментите в съвременния български език (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXI.18.03

Маргарет Димитрова. Правописно-езиков профил на един български администратор от 1889 г. (Софийско окръжие) (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXI.18.04

Георги Митринов. Българското възрожденско църковно-историческо наследство в Беломорието. II. Надписи на икони и плащаници (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXI.18.05

Явор Милтенов. За някои характерни теми в слова и поучения, приписвани на св. Климент Охридски (pdf, резюме) DOI: 10.7546/PIBL.XXXI.18.06

***


2017, том XXX

СЪДЪРЖАНИЕ

Максим Стаменов, Милена Колева-Звънчарова. По повод на „Речник на турцизмите в българския език“ за турци на М. Тюркер Аджароглу (pdf)

Ваня Мичева. Турцизмите в езика на новобългарските дамаскини (pdf)

Марияна Витанова, Калина Мичева. Ударни народни музикални инструменти в българския език (pdf)

Мария Китанова. Евфемизмите в българската традиционна култура (pdf)

Марияна Цибранска-Костова. Езикови маркери на другостта в антилатинското  Слово за немската заблуда (ръкопис Ms. Slav. BAR 636, XVI в.) (pdf)

Ивона Карачорова. Молитвите за всеки ден на седмицата на Кирил Туровски в български книгохранилища (pdf)

Явор Милтенов. Слово за засухата и за божиите наказания – текстологическо и извороведско изследване (pdf)

Светлозара Лесева. Несвободни фрази и деривация (pdf)

Светла Коева, Цветана Димитрова. Особености на семантичната и синтактичната структура на собствени имена в българския език (pdf)

***


2016, том XXIX

СЪДЪРЖАНИЕ

Марияна Цибранска-Костова, Магдалена Абаджиева. За лексиката с чужд произход в католическата книжнина от XVII–XVIII в. (по материал на Абагара на Филип Станиславов и сборник № 778 НБКМ на Петър Ковачев Царски) (pdf)

Явор Милтенов. Бележки върху текстологическата история на Слово за Света Троица, и за сътворението, и за съда, приписвано на Климент Охридски (pdf)

Цветана Димитрова. Наблюдения върху местоименните клитики в историята на българския език (pdf)

Георги Митринов. Български следи по стенописите на църквата „Св. Архангел Михаил“ в с. Ловча, Неврокопско (дн. Драмско) (pdf)

Лиляна Василева. Композити с първи компонент едн(о)- в българските и руските говори (pdf)

Славка Керемидчиева. Нови данни за мястото и ролята на българските диалекти в славянското езиково семейство (върху фонетични и лексикално-словообразувателни материали от Общославянския лингвистичен атлас) (pdf)

Сия Колковска, Диана Благоева. Вариантност при новата лексика в българския и полския език (pdf)

Цветелина Георгиева. Словното богатство в труда „Българска семейно-родова лексика. Енциклопедичен речник“ (pdf)

Мария Тодорова. Формализиран морфосинтактичен речник на глаголни фразеологизми в българския език (pdf)

***


2015, том XXVIII

СЪДЪРЖАНИЕ

Христина Дейкова, Мария Гарова. Историко-типологично изследване на речниковия състав на българския и полския език (думи с начално х-/ch-, h-). І. Праславянско лексикално наследство в българския и в полския език (pdf)

Георги Митринов. Българското църковно-историческо наследство в Беломорието. 1. Надписи на надгробия (pdf)

Маргарита Котева. Названия на традиционно консервирани храни и напитки в българските диалекти (лексикосемантично изследване) (pdf)

Лучия Антонова-Василева. Българо-словенски езикови успоредици на диалектно равнище (по данни от електронно съпоставително изследване) (pdf)

Цветелина Георгиева. За изразяване на посесивността при някои роднински названия в българския език с оглед на лексикографската практика (pdf)

Ванина Сумрова. Маскулинизацията на съществителните имена в българския език (pdf)

Татяна Илиева. Отново за лингвокултурния концепт джендър в българските паремии (pdf)

Иво Панчев. За социалистическата концептосфера в България (pdf)

Максим Стаменов. „Неменливите думи и възклици“ на акад. Беньо Цонев и модалната рамка на изказа в речта на българите при употребата на заемки от османски (pdf)

***


2014, том XXVII

СЪДЪРЖАНИЕ

Максим Стаменов. От редактора (pdf)

Светла Коева. Лингвистична анотация (pdf)

Елка Мирчева. Библейските текстове в българските дамаскини – начин на употреба (pdf)

Мария Китанова. Представата за дома в българската езикова картина на света (pdf)

Лучия Антонова-Василева. Фонетичната система на говора на с. Шищевец, Кукъска Гора, Република Албания (pdf)

Ваня Мичева. Концептът грях в езика на новобългарските дамаскини (pdf)

Мая Влахова-Ангелова. Цветовете в българската топонимия (върху материал от Западна България) (pdf)

Калина Мичева-Пейчева. Образът на чистата жена в старобългарското житие на св. Теодора и в традиционната култура (pdf)

Йоанна Кирилова. Когнитивната метафора сърце – човек в българската паремиология (pdf)