Ръкописите, които отговарят на тематиката на списанието, подлежат на двойно анонимно външно рецензиране, въз основа на което се приемат или отхвърлят.

Ако студията се отхвърли и от двамата рецензенти, тя не се публикува и авторът се уведомява. Ако единият рецензент изрази становище студията да не се публикува, тя се дава на трети рецензент. В случай че авторът изрази писмено несъгласие с препоръките на рецензент, той има право да оттегли статията си. В противен случай се дава на трети рецензент, а редколегията взема окончателно решение.

Като рецензенти в списанието са привлечени голям брой учени от различни научни институции в България (Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив, Кирило-Методиевския научен център на БАН, Института за математика и информатика на БАН, Института за изследване на изкуствата на БАН), а също така и от чужбина (Норвегия, Полша, Русия, Чехия).

Карта за анонимна оценка от рецензенти на предложена студия за отпечатване в сп. Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Входящ №
Заглавие

Обем

 

Рецензент

Институция

(попълва се в редакцията за вътрешно ползване)

(попълва се в редакцията за вътрешно ползване)

Критерии

1. Изследователска задълбоченост и прецизност на изпълнение; подходяща структура на изложението; качество на използваната методология; ако подходът е интердисциплинарен, по подходящ начин ли са използвани понятията и методите от други дисциплинарни области.

Указания: 
Последователно и убедително ли е представен анализът, добре ли са подбрани емпиричните данни?
Адекватна ли е избраната структура за убедителното представяне на съдържанието?
Подходяща ли е използваната методология?
Ако студията се спира на понятия и методи от други дисциплинарни области, убедително и точно ли се борави с интердисциплинарната рамка?

Дайте Вашата оценка по следните показатели:
·         Задълбоченост
·         Последователност
·         Структурираност
·         Убедителност на реализация откъм използвана методология

Оценка
2. Оригиналност (на дискутираните теми, на представеното съдържание и/или аргументация).

Указания: 
Предлага ли студията предизвикателство към съществуващите парадигми или практики в съответната дисциплина?
Предоставя ли студията, подхождайки с необходимата прецизност, нови анализи, интерпретации, заключения или данни?
Развива ли студията оригинални концепции, подходи или аргументация?
Води ли представеният анализ до нови заключения или
иновативни резултати?Дайте Вашата оценка по следните показатели:
·         Предизвикателство
·         Качество и точност на текста
·         Нови данни
·         Оригинални концепции, подходи, аргументации
·         Нови заключения, изводи, обобщения

3. Значение на студията за развитието на знанието в съответната научна дисциплина, както и за изследванията в национален и/или международен план.

Указания: 
Има ли студията значение за настоящите и бъдещите проучвания в изследователското поле – в теоретичен и методологически план?
Допринася ли за напредъка на познанието, особено по отношение на международния научен обмен, дефиниран като степента, до която изследването допринася за разгръщане на дебата по темата?

Дайте Вашата оценка по следните показатели:
·         Принос за езикознанието у нас
·         Принос за развитие на езикознанието в международен план

Заключение

Посочете в обобщен вид основните приноси и/или недостатъци на рецензираната студия и обосновете препоръката си да бъде приета, преработена или отхвърлена за печат, като мотивирате оценката си по всеки един от изброените показатели. Особено се цени конструктивната критика (в случай че препоръчвате студията за печат).
Стилистични и езикови бележки по текста не са задължителни, но са препоръчителни с цел цялостно усъвършенстване на материала.

Обща оценка

 

 

Указания за анонимните оценители

  1. Оценката на всяка студия се състои в определянето ѝ към една от петте категории на качество: отлична, добра, приемлива, с ограничена стойност, слаба.
  2. Това трябва да бъде направено, като се вземат под внимание показателите, посочени при всеки критерий (освен това всички други елементи, които рецензентът смята за полезни и/или значими), и като се представи мотивация в края на формуляра за оценка.
  3. Оценките се степенуват по следния начин:
  • Отлична: студията принадлежи към първите 20% най-качествени изследвания в областта, оценявани така от международната научна общност;
  • Добра: качеството на студията принадлежи към сегмента между 60% и 80% по скалата от 1 до 100;
  • Приемлива: качеството на студията принадлежи към сегмента между 50% и 60% по скалата от 1 до 100;
  • С ограничена стойност: качеството на студията принадлежи към сегмента под 50% по скалата от 1 до 100.
  • Слаба: студията е неприемлива.

За оценките може да използвате следната рамка:

0 – 50% 51 – 60% 61 – 80% 81 – 100%
2/3 4 5 6

6 – с отлично качество;
5 – с мн. добро качество;
4 – с добро качество;
3 – с ограничено качество;
2 – с неприемливо качество.

Картата за анонимно рецензиране може да бъде изтеглена от тук