EN
Начало » Научна дейност » Издания » Поредица „Известия на Института за български език”

Поредица „Известия на Института за български език”

Годишникът „Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” е продължение на „Известия на Института за български език“, който излиза в периода 1951 – 1985 г. В него се публикуват научни студии и статии, посветени на българския език (съвременно състояние, история на българския език, старобългарски език, диалектология, връзки на българския език с други езици, теоретични и методологични лингвистични изследвания), които поради своя обем не могат да бъдат включени в езиковедски списания или да излязат като отделни книги. Част от томовете, които излизат веднъж годишно, са тематично профилирани.

 

 

За публикация се приемат научни студии и статии, които са с обем до 70 стандартни (1800 знака) машинописни страници. Разглеждат се само оригинални трудове, които не са публикувани на друго място (в печатен и/или електронен вид). Всеки предложен за публикация авторски ръкопис подлежи на рецензиране от двама анонимни рецензенти.

 

 

Срокът за депозиране на студии и статии е не по-късно от 15 май на текущата календарна година. Срокът за връщане в редакцията на приетите за печат ръкописи в тяхната окончателна форма е 20 юни на същата година. Ръкописите се приемат като файлове и отпечатани копия (с оглед на възможни разминавания при шрифтове и т.н.).

 

 

Ръкописи, които не са били приети за печат за текущата година, не се връщат и ще бъдат разглеждани за приемане за печат през следващата година само ако авторът отново експлицитно ги предложи за включване в съответния том.

 

 

Авторите следва стриктно да съблюдават изискванията за оформяне на ръкописите, когато ги подготвят за депозиране в редакцията на годишника.

 

 

Годишникът има приет Етичен кодекс, който трябва стриктно да се следва от редакторите, авторите и рецензентите.

 

 

ISSN 0323-9934 (print)

ISSN 2603-3402 (online)

 

 

Изданието се реферира в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

 

 

Редакционен комитет:

 

проф. д-р Мария Китанова

 

проф. д-р Светла Коева

 

проф. д-р Сия Колковска

 

проф. дфн Максим Стаменов (отг. редактор)

 

проф. дфн Марияна Цибранска-Костова

 

 

Международен редакционен съвет:

 

проф. Дейвид Бирнбаум (Питсбърг)

 

проф. Хилмар Валтер (Лайпциг)

 

проф. Златка Генчева (Париж)

 

проф. Хана Гладкова (Прага)

 

проф. Брайън Джоузеф (Кълъмбъс)

 

проф. Елена Иванова (Санкт-Петербург)

 

проф. Илияна Кръпова (Венеция)

 

 

Уредник

гл. ас. д-р Иво Панчев

 

 

Адрес за кореспонденция:

 

проф. Максим Стаменов

 

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

 

Ул. Шипченски проход“ 52, бл. 17

 

1113 София

 

izvestiya@ibl.bas.bg

 

 

Izvestia  - Cover - WEB     Izvestia BG Ezik XXVIII Cover-1a     Izvestia BG Ezik  XXIX Cover (1a)     Izvestia BG Ezik XXX Cover 1

 

Том XXVII, 2014