Навигация

Информационен портал за българска неология и лексикология

Антоними

Търсене в антонимен речник

 

Антонимен речник

 

Базата данни „Антоними в българския език” представя антонимното богатство на съвременния български език. Тя съдържа около 8500 уникални думи от четири части на речта, разпределени в антонимни групи, както следва:

  • глаголи – 571 антонимни групи с общ брой думи – над 3000;
  • съществителни имена – 1399 антонимни групи с общ брой думи –  над 5600;
  • прилагателни имена – 1092 антонимни групи с общ брой думи – над 4100;
  • наречия – 582 антонимни групи с общ брой думи – над 2100.

 

Думите се представят в основната им форма. При глаголите се посочва само несвършеният вид, т.е. например видовата двойка казвам (несвършен вид) / кажа (свършен вид) следва да се търси в базата чрез казвам. В случаите, когато глаголът функционира само в свършен вид, това се отразява чрез граматична бележка в кръгли скоби след глагола, напр.: дойда (само св.).

Една и съща дума в различните си значения може да влиза в няколко антонимни групи. При търсене в базата данни антонимни групи, в които участва търсената дума, се извеждат една под друга с нарастваща номерация.

За стилистична или граматична характеристика на думите в антонимните групи при необходимост се използват следните бележки, помествани в кръгли скоби след съответната дума:

 

Използвани съкращения

 

безл. – безличен глагол

гальов. – гальовно

грубо

ирон. – иронично

канц. – канцеларизъм

книж. – книжна дума или значение

нежел. – нежелателно

неодобр. – неодобрително

непрех. – непреходен глагол

несв. – несвършен вид на глагола

поет. – поетическа дума или значение

презр. – презрително

прен. – преносно значение

пренебр. – пренебрежително

прех. – преходен глагол

руг. – ругателно

рядко – рядка дума или значение

св. – свършен вид на глагола

спец. – специална дума или значение

 

Източници:

  • Речник на българския език, София, БАН, т. 1 (1977) – т. 14 (2012).
  • Лексикални архиви на Речник на българския език (Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин” – БАН).
  • Пернишка, Емилия, Стефка Василева. Речник на антонимите в българския език. София, ИК „Петър Берон”, 1997. 384 с.