Навигация

Информационен портал за българска неология и лексикология

Библиографски регистър

Търсене в библиографския регистър

 

Базата данни „Библиография по българска лексикология, фразеология и лексикография” съдържа библиографски сведения за публикувани от 1950 г. насам изследвания върху българската лексика, фразеология и лексикография.

Източници на библиографските данни са български и чуждестранни периодични издания, езиковедски сборници и поредици, електронни библиографски бази данни и каталози и др.

Базата данни съдържа около 6000 библиографски записа с данни за над 200 монографии, 29 сборника, 32 учебника и помагала, 1968 статии и студии в сборници, 3007 статии в периодични издания, 186 дисертации, 202 рецензии за научни трудове, 261 рецензии за речници и др. Отразени са публикации от над 1570 автори от България, Русия, Украйна, Белорус, Полша, Чехия, Словакия, Сърбия, Германия, Унгария, Норвегия, САЩ, Румъния, Франция, Турция, Китай, Виетнам и др. Включени са публикации на български, руски, украински, белоруски, полски, чешки, словашки, сръбски, румънски, немски, френски, английски, италиански, испански, португалски език.

Всяка библиографска единица е съпроводена с информация за ключови думи (от списък с около 250 ключови думи), които насочват към съдържанието на съответната публикация.

Ако за съответното изследване е установена публикация в интернет, за улеснение се привежда нейният URL адрес.

Търсенето може да се извършва по различни критерии: фамилия на автор, заглавие (част от заглавие) на публикацията, ключова дума, като са възможни и комбинации от тези критерии.