Навигация

Информационен портал за българска неология и лексикология

Библиография

 

Статии на членовете на научния колектив, посветени на новите думи и значения в българския език

 

Атанасова, Ат. Словообразувателни особености на новата глаголна лексика в българския език. – В: Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках. Материалы VI Международной научной конференции 22–23 апреля 2013 года. Днипропетровськ, „Нова Идеология”, 2013, с. 15 – 18. ISBN 978-617-7068-08-1.

Благоева, Диана. Интернационализация и неологизация (наблюдения върху неологизмите с компонент пост/ post– в българския и чешкия език). – В: Арнаудов сборник, т. ІІ. Русе, „Лени-Ан”, 2001, с. 187–189. ISBN 954-8190-164

Благоева, Диана. Интернационални и национални елементи в речниковия състав (аспекти на калкирането в съвременните славянски езици). – In:  Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z conference (Praha, 16. – 18. června 2003). Praha: UJČ, 2003, s. 133-140. ISBN 80-86496-11-2

Благоева, Диана. Неологизми универбати в българския и чешкия език. – In: Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta  20. století). Sborník příspěvků z pracovního setkání v Sofii 7. 10. 2002. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Praha, 2003, s. 26-37. ISBN: 80-86496-13-9

Благоева, Диана. Универбизацията в най-новото славянско словообразуване (върху материал от българския, руския и чешкия език). – Съпоставително езикознание, 2003, № 3, с. 5-21. ISSN 0204-8701

Благоева, Диана. Един тип неологизми универбати в българската разговорна реч (в съпоставка с руски). – В: Проблеми на българската разговорна реч. Книга шеста. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, стр. 45-52. ISBN 954-524-407-0 (кн. 6)

Благоева, Диана. За някои нови интерсемантизми в славянските езици. – В: Юбилеен славистичен сборник. Сборник с доклади от Международната славистична конференция по повод десетгодишния юбилей на специалност Славянска филология в Югозападния университет „Неофит Рилски” Благоевград 03.-05.12.2004. Благоевград, Университетско издателство, 2005, стр. 102-108. ISBN 954-680-359-6

Благоева, Диана. Деантропонимни съществителни в най-новата българска лексика. – В: Научни приноси в памет на професор Константин Попов. Материали от Научната конференция „100 години от рождението на проф. К. Попов”, София, 29-30 ноември 2007 г. Велико Търново, ИК „Знак’94”, 2007, стр. 71-80. ISBN 978-954-8709-82-8

Благоева, Диана. Нова глаголна лексика в българския език. – В: В търсене на смисъла и инварианта. Сборник в чест на проф. Дина С. Станишева. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 79-90. ISBN: 9540726921,  9789540726922

Благоева, Диана. Дефразеологизацията като източник на лексикални и семантични иновации в съвременния български език. – В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София, АИ „Проф. Марин Дринов”, 2011, с. 139-151. ISBN 978-954-322-430-2

Благоева, Диана. Чуждоезикови влияния при семантичния развой на българската лексика в съвременния период. – В: Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. София, 2010, „Емас”, с. 33-41. ISBN 978-954-357-207-6

Благоева, Диана. Актуални процеси в българската обществено-политическа лексика. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София, АИ „Проф. М. Дринов”, 2012, с. 129-145. ISBN 978-954-322-521-7

Благоева, Диана. Оценъчно съдържание в новата българска лексика. – Многообразие в единството, 2012, № 1. ISSN 1314-0825

Благоева, Диана. Тенденцията към демократизация и новата българска лексика. – В: Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках. Материалы VI Международной научной конференции. Днiпроперовськ: „Нова iдеологiя”, 2013, с. 29-32. ISBN 978-617-7068-08-1

Благоева, Диана. За някои основни понятия в неологията. – В: 70 години българска академична лексикография. Доклади от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология (София, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН, 24–25 октомври 2012 г.). Състав. и научн. ред. Л. Крумова-Цветкова, Д. Благоева, С. Колковска. С., АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 366–374. ISBN 978-954-322-578-1

Георгиева, Цветелина. Асиметрия в значенията при някои съществителни имена в българския език (с оглед представянето им в лексикографските трудове). – В: Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. ИК „Емас”. София. 2010. с. 68-76. ISBN 978-954-357-207-6.

Колковска, Сия, Диана Благоева. Към въпроса за езиковата икономия в новата българска лексика. – Списание на БАН, 2012, № 6, с. 16-21. ISSN 0007-3989

Колковска, Сия, Диана Благоева. Интернационализация на новата лексика (върху материал от българския език). – In: Specyfika leksyki i słowotwórstwa w językach słowiańskich. Prace Slawistyczne 136. Warszawa: SOW, 2012, s. 83-106. ISBN 978-83-89191-xx-x

Колковска, Сия. Динамика и утвърждаване на новите лексикални значения в българския език. – Български език, 2008, № 1, с. 15–25.

Колковска, Сия. Лексикални неологизми в българския език с първи съставки е-, м-. – В: Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. София, „Емас”, 2010, с. 205–213.

Колковска, Сия. Лексикални неологизми в българския език, възникнали от чужди инициални абревиатури. – Български език, 2010, кн. 4, с. 21–30.

Колковска, Сия. Лексикални неологизми в българския език, възникнали чрез отсичане на думи. – In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. S. Čmejrková – J. Hoffmannová – J. Klímová (eds.). Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012, s. 465–468.

Колковска, Сия. Нови икономически названия в българския език, възникнали от медицински термини. – В: Лексикографията и лексикологията в съвременния свят. Материали от ІV национална конференция с международно участие на Българското лексикографско дружество в чест на проф. Кристалина Чолакова, София, 21-22 октомври 2006. Велико Търново, ИК „Знак’94”, 2007, с. 303–310.

Колковска, Сия. Нови метафорични значения в българския език, възникнали при прилагателни имена и глаголи. – В: Проблеми на неологията в славянските езици. Състав. и научн. ред. Д. Благоева, С. Колковска, М. Лишкова. София, АИ „Проф. Марин Дринов”, 2013, с. 185–207.

Колковска, Сия. Прояви на интеграция на неологизмите в българския език. – В: Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Л. Крумова-Цветкова. София, АИ „Проф. М. Дринов”, 2012, с. 120 –128.

Колковска, Сия. Семантични иновации при прилагателните имена за цвят в съвременния български език. – Многообразие в единството, 2011, № 1, с. 44–49.

Колковска, Сия. Семантични неологизми в българския език, възникнали в резултат на детерминологизация. – В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21 април 2012. Том I. Езикознание. София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 374–380.

Колковска, Сия. Семантични неологизми в българския език, възникнали чрез метонимичен пренос. – В: 70 години българска академична лексикография. Материали от Шестата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология (София, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин” – БАН, 24–25 октомври 2012 г.). Състав. и научн. ред. Л. Крумова-Цветкова, Д. Благоева, С. Колковска. София, АИ „Проф Марин Дринов”, 2013, с. 375–384.

Колковска, Сия. Семантични неологизми в съвременната българска терминология, възникнали чрез ретерминологизация. – В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София, АИ „Проф. Марин Дринов”, 2011, с. 517–530.

Колковска, Сия. Тенденциите към интернационализация и национализация в новата българска икономическа терминология. – В: Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. Научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на акад. Стефан Младенов (София, 28-29 юни 2005). Доклади. София, СУБ, 2006, с. 190–212.

С. Колковска. Нови метафорични и метонимични значения в българския език, възникнали при същ. имена. – Български език, 2012, № 4, с. 17–27.

С. Колковска, Д. Благоева. „Речник на новите думи в българския език” – източник на знания за някои актуални концепти (въз основа на областта „стил на живот”). – В:  Сборник с доклади от V национална конференция с международно участие „Лексикографията в европейското културно пространство”. ИК „Знак’94”, В. Търново, 2010, стр. 253-265.

Костова, Надежда. Наблюдения върху нови глаголи и отглаголни съществителни в българския език. // Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. S. Čmejrková – J. Hoffmannová – J. Klímová (eds.) Praha: Karolinum, 2012, с. 471-476. ISBN: 978-80-246-2121-0

Костова, Надежда. Глаголи с нови значения в българския език. // Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. Сборник с доклади от конференцията, проведена на 05-06.10.2012 г., Благоевград, УИ „Неофит Рилски”, с. 15-22. ISBN: 978-954-680-846-2

Тук можете да видите и пълната библиография по неология и неография.