Навигация

Информационен портал за българска неология и лексикология

За Неолекс

Българският език постоянно се обновява – както с нови думи и съчетания, така и с нови значения на вече познати думи. Новите думи и новите значения са разновидности на една и съща лексикална категория – неологизмите.

Неолекс съдържа информация за неологизмите в българския език – за техните значения, произход (когато са заети от чужд език), начин на изписване, честота, употреба. На този сайт ще намерите информация както за навлезли в езика ни най-нови думи и значения, така и за такива, които са се появили не толкова скоро – в периода от края на 20. век насам, и вече са регистрирани в отпечатаните речници на новите думи (тези лексикални единици са достъпни за търсене в лексикалната база данни Неологичен речник)

Сайтът дава информация и за други типове езикови единици – синоними, антоними, фразеологични единици и идиоми, благодаре

Сайтът предоставя достъп и до библиографска система, съдържаща информация за публикуваните научни трудове по българска лексикология, фразеология и лексикография от 1950 г. насам.

Чрез сайта имате достъп и до пълния текст на някои публикации на участниците в научния колектив по проблеми, свързани с новите думи и значения в българския език. Сайтът дава връзка и към съдържанието на издавания от Българското лексикографско дружество бюлетин „Лексикографски преглед”.