Навигация

Информационен портал за българска неология и лексикология

Научен колектив

 

Сайтът е създаден и се поддържа от научен колектив от Секцията за българска лексикология и лексикография към Института за български език при БАН.

 

Д-р Цветелина Георгиева : Главен асистент в Института за български език

Д-р Цветелина Георгиева

Главен асистент в Института за български език

Д-р Георгиева заема длъжността главен асистент в Секцията за българска лексикология и лексикография към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН.

Съавтор е в том 14 на Речник на българския език (2012). Автор е на книгата Иновационни процеси в българската именна префиксация (2013). Публикациите й са в областта на словообразуването, лексикографията и лексикалната семантика.

cveti.g@abv.bg
Д-р Надежда Костова : Главен асистент в Института за български език

Д-р Надежда Костова

Главен асистент в Института за български език

Д-р Костова  е главен асистент в Секцията за българска лексикология и лексикография към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН.

Съавтор е в том 14 на Речник на българския език (2012). Автор е на книгата Основни глаголи за движение в българския език.

Научните й интереси са в областта на лексикалната семантика и лексикографията.

nadddja@abv.bg
Д-р Атанаска Атанасова : Главен асистент в Института за български език

Д-р Атанаска Атанасова

Главен асистент в Института за български език

Д-р Атанасова е главен асистент в Секцията за българска лексикология и лексикография към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.

През 2011 г. защитава дисертация на тема „Полипрефигирани глаголи в съвременния български книжовен език“. Научните й интереси са в областта на словообразуването, лексикалната семантика и лексикографията.

nassi_n@abv.bg
Д-р Сия Колковска : Доцент в Института за български език

Д-р Сия Колковска

Доцент в Института за български език

Д-р Колковска e ръководител на Секцията за българска лексикология и лексикография към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН.

Автор на книгите Модели на концептуално-семантичните отношения между термините в специален текст с оглед на автоматичното им разпознаване (2005) и Иновационни процеси в българската лексика в края на ХХ и началото на ХХI в. (2013) (в съавторство с Д. Благоева), както и на над 60 студии и статии. Автор и редактор в няколко тома от академичния Речник на българския език, съавтор в Речник на новите думи и значения в българския език (2001) и Речник на новите думи в българския език (2010), също в двуезични речници и в два терминологични речника, издания на Института за български език.

Научните й интереси са в областта на лексикалната семантика, неологията, корпусната лингвистика и терминологията.

sia_btb@yahoo.com
Д-р Диана Благоева : Доцент в Института за български език

Д-р Диана Благоева

Доцент в Института за български език

Д-р Благоева ръководи Секцията за българска лексикология и лексикография в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН. Завършила специалност славянска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ (1985). Защитила e дисертация на тема Темпорални валентности на глаголите в българския и полския език (1993).

Автор на монографиите Аспекти на калкирането в най-новия период от развитието на българския език (2005) и Иновационни процеси в българската лексика в края на ХХ и началото на ХХI в. (2013) (в съавторство със С. Колковска), както и на над 60 студии и статии в български и чужди издания. Автор и редактор в няколко тома от академичния Речник на българския език, съавтор в Речник на новите думи и значения в българския език (2001) и Речник на новите думи в българския език (2010), също в двуезични и други речници.

diablag@mail.bg