Навигация

Информационен портал за българска неология и лексикология

Що е то неологизъм?

  • Това е нова дума, значение или израз, който се е появил в езика през последните години.

Търсене в Неологичния речник

Неологичен речник

 

Речникът обхваща над 2200 думи и 160 съставни названия и терминологични съчетания, навлезли в българския език през последните 20 години.

Към всяка заглавна единица се привежда информация за:

  • принадлежност към част на речта (при лексемите);
  •  произход (при чуждите думи);
  •  стилистични и граматични особености;
  •  значението на единицата;
  •  синоними и антоними (когато такива съществуват).

При необходимост  се дават и кратки примери, илюстриращи употребата на съответния неологизъм в контекст.

 

Използвани съкращения

 

англ. – английски

ант. – антоним

ар. – арабски

банк. – банково дело

воен. – военно дело

гл. – глагол

гр. – гръцки

ед. – единствено число

еколог. – екология

ж. – женски род

жарг. – жаргон

изк. – изкуство

иконом. – икономика

инф. – информатика

информ. – информационни технологии и интернет

исп. – испански

ит. – италиански

кит. – китайски

книж. – книжно

козм. – козметика

комп. – компютърни технологии

кор. – корейски

кул. – кулинария

лат. – латински

лит. литературознание

м. – мъжки род

мед. – медицина

мн. – множествено число

муз. – музика

нареч. – наречие

нежел. – нежелателна дума или израз

неизм. – незменяемо

нем. – немски

неодобр. – неодобрително

непрех. – непреходен

несв. – несвършен вид

подигр. – подигравателно

полит. – политика

порт. – португалски

прен. – преносно значение

пренебр. – пренебрежително

прех. – преходен глагол

прил. – прилагателно име

прич. – причастие

псих. – психология

разг. – разговорна дума, значение или израз

рекл. реклама

рел. – религия

рус. – руски

св. – свършен вид

син. – синоним

 

Източници:

  • Пернишка, Емилия, Диана Благоева, Сия Колковска. 2001. Речник на новите думи и значения в българския език. София: Наука и изкуство.
  • Пернишка, Емилия, Диана Благоева, Сия Колковска. 2010. Речник на новите думи в българския език. (от края на ХХ и началото на XXI век). София: Наука и изкуство.