Навигация

Информационен портал за българска неология и лексикология

Синоними

Търсене в синонимен речник

 

Базата данни „Синоними в българския език” представя синонимното богатство на съвременния български език. Тя съдържа около 27000 уникални думи от четири части на речта, разпределени в синонимни редове, както следва:

  • глаголи –  2137 синонимни реда с общ брой думи – над 10000;
  • съществителни имена –  3240 синонимни реда с общ брой думи – над 12000;
  • прилагателни имена – 2496 синонимни реда с общ брой думи – над 10000;
  • наречия – 910 синонимни реда с общ брой думи – над 3800.

Думите се представят в основната им форма. При глаголите се посочва само несвършеният вид, т.е. видовата двойка казвам (несвършен вид) / кажа (свършен вид) например следва да се търси в базата данни чрез казвам. В случаите, когато глаголът функционира само в свършен вид, това се посочва чрез граматична бележка в кръгли скоби след глагола, напр.: повеселя се (само св.).

Една и съща дума в различните си значения може да влиза в няколко синонимни реда. При търсене в базата данни всички синонимни редове, в които участва търсената дума, се извеждат един под друг с нарастваща номерация.

Например за глагола минавам са установени шест синонимни реда:

1. минавам, преминавам, прекосявам, пресичам

2. минавам (за време), вървя, нижа се, точа се (разг.)

3. минавам (за река), протичам, тека

4. преставам, спирам, секвам, минавам

5. посещавам, навестявам, гостувам, минавам, наминавам, отбивам се, отскачам (разг.), прескачам, наобикалям, виждам

6. излъгвам, изигравам, измамвам, изхитрям, мятам (прен.; разг.), прекарвам (прен.; разг.), прецаквам (разг.), изпързалвам (разг.), изработвам (прен.; разг.), хързулвам (разг.), минавам (прен.; разг.), извозвам (прен.; разг.)

За разграничаване на отделните значения на многозначна дума, с които тя участва в няколко синонимни реда, при необходимост се използват кратки пояснения, граматични или стилистични бележки, които се поместват в кръгли скоби след думата, срв.: минавам (за време); минавам (за река); минавам (прен.; разг.); започвам (прех.), започвам (непрех.; за действие).

Омонимия между думи се маркира чрез горен индекс, срв.:

  • настъпвам1 (прех.) застъпвам
  • настъпвам2 (за определено събитие) идвам, наставам, дойда (само св.)
  • настъпвам3 (непрех.) напирам

За стилистична или граматична характеристика на думите в синонимните редове при необходимост се използват следните бележки, помествани в кръгли скоби след съответната дума:

гальов. – гальовно

грубо

ирон. – иронично

канц. – канцеларизъм

книж. – книжна дума или значение

нежел. – нежелателно

неодобр. – неодобрително

непрех. – непреходен глагол

несв. – несвършен вид на глагола

поет. – поетическа дума или значение

презр. – презрително

прен. – преносно значение

пренебр. – пренебрежително

прех. – преходен глагол

руг. – ругателно

рядко – рядка дума или значение

св. – свършен вид на глагола

спец. – специална дума или значение

 

Използвани източници:

  1. Речник на българския език, София, БАН, т. 1 (1977) – т. 14 (2012).
  2. Лексикални архиви на Речник на българския език (Секция за българска лексикология и лексикография, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин” – БАН).
  3. Пернишка, Емилия. Синонимен речник на българския език (с антоними и близкозначни думи). Пловдив, ИК „Хермес”, 2003. 470 с.