Навигация

Информационен портал за българска неология и лексикология

Фразеология

Търсене във фразеологичен речник

 

Регистър на фразеологизмите в българския език

В регистъра са включени фразеологичните единици, тълкувани в основните фразеологични речници на българския език. Общият брой на включените фразеологични единици е над 10 000, а на уникалните думи в тези фразеологични единици – над 6 400.

При търсене в регистъра се извежда списък с всички фразеологизми, съдържащи търсената дума, като към всяка фразеологична единица е посочен източникът, от който тя е извлечена.

Използвани източници

  • НФР – Анкова-Ничева, Кети. 1993. Нов фразеологичен речник на българския език. София: УИ „Св. Климент Охридски”.
  • ФР – Ничева, Кети, Сийка Спасова-Михайлова, Кристалина Чолакова. 1974. Фразеологичен речник на българския език. Т. 1–2. София: БАН.