АЛИНЀЙКА æ. Уìàë. îò àëè­íåÿ. — Щå âè íà­ïè­øà çà­ïî­âåä­òà! Зà óâîë­íå­íèå! Тàì ÷ëåí­÷å­òî, àëè­íåé­êà­òà, âñè÷­êî, êàê­òî ñè ìó å ðå­äúò! И "Чàî, áàì­áè­íà!". Ч. Шè­íîâ, БС, 60.