АМОРТИФИКА̀ЦИЯ æ. 1. Фè­íàíñ. Оáÿ­âÿ­âà­íå íà çà­ãó­áå­íè öåí­íè êíè­æà, äî­êó­ìåí­òè è ïîä. çà íå­âà­ëè­ä­íè.

2. Юðèä. Уíè­ùî­æà­âà­íå íà ïðà­âà.

— Оò ëàò. amortificatio ïðåç ðóñ. àìîð­òè­ôè­êà­öèÿ.