АНИМЍСТ ì. Пî­ñ­ëå­äî­âà­òåë íà àíè­ìè­ç­ìà. Мþ­ñþë­ìà­íè­òå òàì [â Гâè­íåÿ] ñà ìàë­öèí­ñ­ò­âî. Оñ­òà­íà­ëè­òå — àíè­ìèñ­òè. .. Вÿð­âà­ëè â äúð­âå­òà, ñêà­ëè è ïî­òî­öè. В. Мó­òàô­÷è­å­âà, БС, 106.

— Фð. animiste.