АРГА̀ТИН, ìí. àð­ãа̀­òè, ì. 1. Оñ­òàð. è äè­àë. Рà­òàé. Щî ìà ñè ìà­é­êî ïðî­äà­ëà / íà ÷óæ­äî ñå­ëî àð­ãà­òèí: / îâ­öå è êî­çè äà ïà­ñà. Хð. Бî­òåâ, Сú÷., 1929, 33. Юð­òà­ëà­íà ïîå íà­ãî­ðå êúì Еìè­íà­ãî­âî­òî êàé­íà­÷å. Оò­òàì òîé ñìÿ­òà­øå äà ìè­íå ïðåç óãàð­òà, äà êà­æå íà àð­ãà­òè­íà, ÷å òðÿá­âà îùå ïðåç íîù­òà äà ñå ïðåõ­âúð­ëè íà äðó­ãà­òà óãàð, çà äà ÿ ïðå­îðå è íåÿ. Г. Кà­ðà­ñ­ëà­âîâ, С, 47. — Сå­ãà êú­äå ðà­áî­òèø? Цà­íèë ëè ñè ñå àð­ãà­òèí ïðè íÿ­êîé ñòî­ïà­íèí? К. Пåò­êà­íîâ, ОБ, 214. — И àç ñúì áèë ðà­òàé, ÷óæä àð­ãà­òèí. . Нî ñå­ãà âå­÷å èìà­ìå íà­øå ãíåç­äåí­öå. Д. Аí­ãå­ëîâ, ЖС, 398. Чå ïàê å Сúá­êà ðà­íî ñòà­íà­ëà, / ÷å å äè­ã­íà­ëà äå­âåò àð­ãà­òè, / òà íà­ñà­äè­ëà äå­âåò õàð­ìà­íÿ. Нàð. ïåñ., СáГЯ, 48.

2. Пðå­íåáð. Чî­âåê, êî­é­òî ñëó­æè íà ÷óæ­äè èí­òå­ðå­ñè. — Мè­íèñ­ò­ðè. .. Дå­ìà­ãî­çè. . Сòà­íà­õà àð­ãà­òè íà ñïå­êó­ëàí­òè­òå è ëèõ­âà­ðè­òå. Г. Кà­ðà­ñ­ëà­âîâ, Иçáð. ñú÷. I, 202.