АРИСТОКРАТЍЧЕСКИ, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ïðèë. Нå­æåë. Аðèñ­òî­ê­ðà­òè­÷åí. Иç­çàä òåæ­êè­òå çà­âå­ñè îò áðþê­ñåë­ñ­êè äàí­òå­ëè íà àðèñ­òî­ê­ðà­òè­÷åñ­êè­òå êú­ùè ñå ïî­äà­äî­õà èç­ï­ëà­øå­íè æåí­ñ­êè ëè­öà. А. Кà­ðà­ëèé­÷åâ, НЧ, 14. Мè­íà­õà àðèñ­òî­ê­ðà­òè­÷åñ­êèÿ êâàð­òàë. Нàâ­ñÿ­êú­äå ðàç­êîø. Г. Сòà­ìà­òîâ, Рàçê. II, 186. Аðèñ­òî­ê­ðà­òè­÷åñ­êî óï­ðà­â­ëå­íèå. Аðèñ­òî­ê­ðà­òè­÷åñ­êî âúç­ïè­òà­íèå. Аðèñ­òî­ê­ðà­òè­÷åñ­êè òðà­äè­öèè.

      АРИСТОКРАТЍЧЕСКИ. Нå­æåë. Нà­ðå÷. îò ïðèë. àðèñ­òî­ê­ðà­òè­÷åñ­êè; àðèñ­òî­ê­ðà­òè­÷­íî.