АРНАУ̀ШКИ, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ïðèë. Дè­àë. Аð­íà­ó­ò­ñ­êè. — Нå ìå ñäúð­æà — ñòàð ñúì, àìà íà­ëè è àç ñúì ìàë­êî îò àð­íà­ó­ø­êà æèë­êà, âñå ìå âëå­÷å êðúâ­òà êúì àð­íà­ó­ò­ñ­êî­òî. Ц. Гèí­÷åâ, ГК, 342. — Оñ­òà­âè ñå, õî­ëàí, — àð­íà­ó­ø­êà ðà­áî­òà! Щå èç­âà­äè äó­øà­òà íà ÷î­âå­êà... Сò. Чè­ëèí­ãè­ðîâ, ХНН, 14. Иç­âà­äè­õà [ñå­é­ìå­íè­òå] äúë­ãè ïóø­êè / äúë­ãè ïóø­êè àð­íà­ó­ø­êè. Нàð. ïåñ., СáНУ ХХVI, 72.