БАБА̀НКА1 ì. è æ. Рàçã. Сè­ëåí, çäðàâ, þíà­÷åí ìúæ; ìú­æà­ãà, þíà­÷à­ãà, áà­áàí­êî; áà­áàä­æàí, áà­áàä­æàí­êà, áà­áàä­æàí­êî. А ìú­æúò, åäèí ñè­ëåí òà­êúâ, áà­áàí­êà åäèí, ìå ïðå­ãúð­íà ïðåç êðúñ­òà èïðà­âî â ó÷àñ­òú­êà. Г. Кà­ðà­ñ­ëà­âîâ, Иçáð. ñú÷. VIII, 178. — Бà­áàí­êà ñè òè! Нå òå ëè çíàì êàê­âà õà­ëà áå­øå ïðåç âî­é­íà­òà. Й. Йîâ­êîâ, Б, 117.

      БАБА̀НКА2 æ. Рàçã. Сèë­íà, çä­ðà­âà, þíà­÷­íà æå­íà; áàáàäæàíêà2. — Гëå­äàé ãî êà­êúâ å ìó­õ­ëúî, ïúê è òîé ïî­ñå­ã­íàë. — Аìà è òÿ áà­áàí­êà, õó­áà­âî ãî íà­ðå­äè­ëà. К. Кàë­÷åâ, СТ, 232.