БЕЗДУ̀ШНОСТ, -òòа̀, ìí. íÿ­ìà, æ. Пðî­ÿ­âà èëè êà­÷åñ­ò­âî íà áåç­äó­øåí (â 3–5 çíà÷.). — Тè .. íå ãëå­äàø ñ êàí­öå­ëàð­ñ­êà áåç­äó­ø­íîñò íà ïðî­ôå­ñè­ÿ­òà ñè. А. Гó­ëÿø­êè, МТС, 9.