БЕЗЗАБО̀ТЕН, -òíà, -òíî, ìí. -òíè, ïðèë. Оñ­òàð. Кíèæ. Бåç­ã­ðè­æåí. Тàì [â ìà­íàñ­òè­ðà] ñà ãîò­âÿò íàé-èçèñ­êà­íè­òå ãîç­áè è òàì ñà ñïè íàé-ñëà­äúê è íàé-áåç­çà­áî­òåí ñúí. Хð. Бî­òåâ, Зí, 1875, áð. 8, 31.

— Оò ðóñ. áåç­çà­áîò­í­ûé.