БЕЗЗРА̀ЧЕН, -÷íà, -÷íî, ìí. -÷íè, ïðèë. Пî­åò. 1. Лè­øåí îò çðå­íèå; ñëÿï. В êî­ñè­òå ѝ âúç­ï­ëàì­âà­õà îíèê­ñè, / êà­òî â áåç­çðà­÷­íè­òå î÷è íà ìðà­÷­íà ïòè­öà. Н. Лè­ëè­åâ, Зâ, 1914, êí. 2-3, 89.

2. Пðåí. Пðåç êî­é­òî ïî­ã­ëå­äúò íå ìî­æå äà ïðî­íè­ê­íå, ëè­øåí îò ñâå­ò­ëè­íà; íå­ï­ðî­ã­ëå­äåí. Кðú­ãî­çî­ðúò ñå å ñòå­ñ­íèë, è îò Аí­òèá äî Вèë­ô­ðàíò âè­ñ­íå, êà­òî ïî­õ­ëó­ïàê, åä­íî áåç­çðà­÷­íî íå­áå îò ñãúñ­òå­íà âëà­ãà. К. Кîí­ñ­òàí­òè­íîâ, ПЗ, 131. Бåç­ê­ðàé­íà íîùáåç­çðà­÷åí äåí / è â òìà­òà ÷ó­âàì îêîë ìåí / ïî­òàé­íè ñòúï­êè. Ц. Цåð­êîâ­ñ­êè, Сú÷. I, 249.