БЕЗКРИТЍЧЕН, -÷íà, -÷íî, ìí. -÷íè, ïðèë. 1. Кîé­òî íå ïðî­ÿ­âÿ­âà êðè­òè­÷­íîñò. Бåç­ê­ðè­òè­÷åí ÷î­âåê. Бåç­ê­ðè­òè­÷åí óì.

2. Пðè êîé­òî íÿ­ìà êðè­òè­÷­íîñò. Бåç­ê­ðè­òè­÷­íî îò­íî­øå­íèå.