БЕЗМЪ̀ЛВНОСТ, -òòа̀, ìí. íÿ­ìà, ñð. Кíèæ. Оòâë. ñúù. îò áå­ç­ìúë­âåí; ïúë­íî ìúë­÷à­íèå, ïúë­íà òè­øè­íà, áå­ç­ìúë­âèå. Бå­øå êðà­ÿò íà þíè. Нîù­òà, òî­ï­ëà, òè­õà è ñâå­ò­ëà — åä­íà îò îíèÿ áàë­êàí­ñ­êè íî­ùè, ïúë­íà ñ ìèñ­òè­÷­íà áå­ç­ìúë­â­íîñò. Иâ. Кà­ðà­íîâ­ñ­êè, Рàçê. I, 161.