БЕЗПЛО̀ДНОСТ, -òòа̀, ìí. íÿ­ìà, æ. Оòâë. ñúù. îò áåç­ï­ëî­äåí; áåç­ï­ëî­äèå. Пîâ­òà­ðÿ­õà ñå îá­ðà­çè­òå, èç­á­ëå­ä­íÿ­âà­õà áî­è­òå.. И òî­âà .. äî­âå­äå .. — äî òâîð­÷åñ­êà áåç­ï­ëî­ä­íîñò. П. Зà­ðåâ, С, 1951, êí. 1, 163. В ãî­ðà­òà íå ëè­÷à­õà íè­êàê­âè ñëå­äè. .. — Нà­çàä, êúì ïî­ëÿí­êà­òà/çà­ïî­âÿ­äà íàé-ïî­ñ­ëå ñòàð­øè­ÿ­òà, óáåäºí â áåç­ï­ëî­ä­íîñòòà íà ñâî­å­òî ïðå­òúð­ñ­âà­íå. Х. Рó­ñåâ, ПС, 150.