БЕЗПЛО̀ДСТВО, ìí. íÿ­ìà, ñð. Рÿä­êî. Бåç­ï­ëî­äèå (â 1 çíà÷.). Зúð­íà îò àìå­òèñò èì [íà ðî­ìåé­êè­òå] ïðî­äà­âàõ — äà ãè íî­ñÿò â ìóñ­êà íà ãðúä­òà ñè, òà äà ñå ëå­÷àò îò áåç­ï­ëîä­ñ­ò­âî. Н. Рàé­íîâ, КЦ, 113.