БЕЗРА̀ДОСТНОСТ, -òòа̀, ìí. íÿ­ìà, æ. Рÿä­êî. Кíèæ. Оòâë. ñúù. îò áå­ç­ðà­äîñ­òåí. В ãëà­âà­òà ìó íà­õ­ëó­õà ñïî­ìå­íè, åäèí îò äðóã ïî-óæà­ñ­íè, ñâúð­çà­íè ïî­ìåæ­äó ñè êà­òî âå­ðè­ãà, êî­è­òî ðàç­ê­ðè­âà­õà ïðåä íå­ãî âñè÷­êà­òà áå­ç­ðà­äîñ­ò­íîñò íà æè­âî­òà ìó. Л. Сòî­ÿ­íîâ, Иçáð. ñú÷. III, 390-391.