БЕЗРА̀МНИК, ìí. -öè, ñëåä ÷èñë. -êà, ì. Дè­àë. Бå­ç­ðà­ìå­íèê. Чè­íî­â­íè­êúò âè­äÿ ïðåä ñå­áå ñè åäèí áå­ëî­á­ðàä ñòà­ðåö, .. , â îêú­ñàí áå­ç­ðàì­íèê. è ñ ÷å­øè­ðè, îâè­òè ñ âðúâ. Иâ. Вà­çîâ, Сú÷. Х, 98-99.