БЀЗТРАГА æ. Дè­àë. Нå­è­ç­âåñ­ò­íîñò, íå­è­ç­âåñ­ò­íî ìÿñ­òî. Нå­êó­äå äà­ëå­÷å, èç­âúí çå­ìþ­òó, ó áåç­ò­ðà­ãà, ðà­ñ­ëà åä­íà ãî­ëå­ìà ÿáó­êà. Нàð. ïðèê., СáНУ ХLIХ, 360.

В (ó) áåç­ò­ðà­ãà, îòè­âàì, íà­ìè­ðàì ñå è äð. Дè­àë. Мíî­ãî äà­ëå­÷å, â íå­è­ç­âåñ­ò­íî äà­ëå­÷­íî ìÿñ­òî (îòè­âàì, íà­ìè­ðàì ñå è äð.) (Н. Гå­ðîâ, РБЯ). Иäè <â> áåç­ò­ðà­ãà; áåç­ò­ðà­ãà äà õâà­íåø. Дè­àë. Гðó­áî. Мà­õàé ñå, âúð­âè, êú­äå­òî ùåø (Н. Гå­ðîâ, РБЯ).