БЕЗУ̀МСТВАМ è БЕЗУ̀МСТВУВАМ, -àø, íåñâ., íå­ï­ðåõ. Рÿä­êî. 1. Пðî­ÿ­âÿ­âàì áå­çóì­ñ­ò­âî, ëó­äîñò, íå­íîð­ìàë­íîñò. — Зíà­åø ëè êàê­âî ãî­âî­ðèø?... Яäúò å ïî­áúð­êàë óìúò òè. Бå­çóì­ñ­ò­âó­âàø. К. Вå­ëè÷­êîâ, Н, 1884, êí. 10, 840.

2. Вúð­øà íå­ùî áå­ç­ðàç­ñú­ä­íî. — Бú­äè ñïî­êîé­íà è íå áå­çóì­ñ­ò­âó­âàé çà îíÿ ðàç­áî­é­íèê. Иâ. Вà­çîâ, Сú÷. ХХVII, 112.