БЕЗЧА̀ДЕН, -äíà, -äíî, ìí. -äíè, ïðèë. Оñ­òàð. è äè­àë. Бåç­äå­òåí. Бåç­÷à­ä­íè (ÿëî­âè) æå­íè ÿ [èìè­ëà­òà] ïè­ÿò äà äî­áè­ÿò óæ ÷à­äà. Г. С. Рà­êîâ­ñ­êè, БС I, 150. Сòà­ðè è áåç­÷à­ä­íè õî­ðà ñëó÷­âà ñå äà ïî­äà­ðÿò íÿ­êî­ìó èìî­òà ñè ñ óñ­ëî­âèå äà ãè ãëå­äà íà ñòà­ðîñò äî ñìúðòòà èì. СáНУКШ ÷. III, 257.