БЀЙОВ, -à, -î, ìí. -è, ïðèë. Кî­é­òî ïðè­íà­ä­ëå­æè íà áåé. Тîé ñå­ä­íà íà ìå­êî­òî øåë­òå íà ìèí­äå­ðÿ, äî­íå­ñå­íî ñú­ùî îò áå­éî­âà­òà êú­ùà. Иâ. Вà­çîâ, Сú÷. ХII, 120.