БЕКЯ̀РСТВАМ è БЕКЯ̀РСТВУВАМ, ‑àø, íåñâ., íå­ï­ðåõ. Рàçã. Бå­êÿð ñúì, æè­âåÿ êà­òî áå­êÿð; åð­ãå­íó­âàì. Мëà­äåí ùå ñå îæå­íè, íÿ­ìà âñå äà áå­êÿð­ñ­ò­âó­âà. Г. Кðó­ìîâ, Т, 25.