БЕКЯ̀РЩИНА, ìí. íÿ­ìà, æ. Дè­àë. Бå­êÿð­ñ­ò­âî, áå­êÿð­ëúê. Вå­êå ìè ñå ñäî­äå­à­ëî / îò òî­âàà áå­êÿð­ùè­íà, / ñà­ìî ëå­ã­íè, ñà­ìî ñòà­íè, / ñî ðú­öå­âå âî ïà­çóè. Нàð. ïåñ., СáБðМ, 397.