БЕЛОБО̀К, -à, -î, ìí. -è, ïðèë. Дè­àë. Зà äî­ìà­ø­íî æè­âî­ò­íî — êî­é­òî èìà áå­ëè ñëà­áè­íè; áå­ëî­áî­÷úê. Кðà­âè­öè ñå èç­òå­ëè­ëè / ñå êðà­âè­öè áå­ëî­áî­êè. Нàð. ïåñ., СáНУ III, 23. Бà­ùà ìó ãî ãî­íè / ïî áå­ëî­áî­êè­òå îâ­öè, / ïî äúë­áî­êè­òå äî­ëè­íè. Нàð. ïåñ., СáНУ ХLIV, 433.