БЕЛОТА̀, ìí. íÿ­ìà, æ. Кà­÷åñ­ò­âî íà áÿë, áÿë öâÿò. А ïî ïî­ëå­òî øó­ï­ëåñ­òè­ÿò ñíÿã îùå ïà­çè ñâî­ÿ­òà áå­ëî­òà. Д. Кèñ­üîâ, Щ, 472. Рè­çà­òà è ðú­êà­âå­ëè­òå ìó áëåñ­òÿ­õà îò áå­ëî‑

òà. П. Вå­æè­íîâ, ДБ, 211. Лè­öå­òî ѝ áå­øå òúí­êî, áëå­äî, ñ íÿ­êàê­âà áî­ëå­ç­íå­íà áå­ëî­òà. Д. Сï­ðîñ­ò­ðà­íîâ, С, 147.