БЀЛЬОВИЦА æ. Дè­àë. Сîðò êðó­øà ñúñ ñâå­ò­ëî­æúëò öâÿò; áåëåíêà2. — Кîå ùå ñå­÷åø?äî­ïúë­íè­òåë­íî çà­ïè­òà ëå­ëÿ .. — Кðó­øà­òà, êîå. Бåë­üî­âè­öà­òà íà Вúð­ëè äîë... Г. Кðà­åâ, СáСò, 134.