БЕНЗЍНОВ, -à, -î, ìí. -è, ïðèë. 1. Бåí­çè­íåí. Бåí­çè­íî­âè ïà­ðè. Бåí­çè­íî­âà ìè­ðè­ç­ìà. Бåí­çè­íî­âî îò­ðà­âÿ­íå.

2. Зà ìî­òîð, óðåä è ïîä. — êîé­òî ñå äâè­æè, ðà­áî­òè ñ áåí­çèí. Бåí­çè­íîâ ìî­òîð. Бåí­çè­íîâ äâè­ãà­òåë. Бåí­çè­íî­âà çà­ïàë­êà.