БЕРХАНА̀ æ. Дè­àë. Гî­ëÿ­ìà íå­ó­ã­ëå­ä­íà, íå­ïîä­äúð­æà­íà êú­ùà. Пî­ëî­âè­íà­òà îò êú­ùè­òå ñà ñòà­ðè ãðúö­êè áåð­õà­íè, ñ îá­øèð­íè ïðóñ­òî­âå, ðàç­êà­ïà­ëè ÷àð­äà­öè. П. Рî­ñåí, ВПШ, 130.

— Пåðñ. ïðåç òóð. berhane.