БЕТОНА̀Ж, ìí. íÿ­ìà, ì. Оñ­òàð. Бå­òî­íè­ðà­íå. Вàð­òà íà ìíî­ãî ìåñ­òà ñå äîñ­òà­âè, à îò­ñå­ò­íå ïî­ðà­äè ïðå­ê­ðà­òÿ­âà­íèå íà áå­òî­íà­æà îñ­òà­íà íå­ó­ïî­ò­ðå­áå­íà. Пðÿï., 1903, áð. 73, 4.