БЍБЀНЦЕ, ìí. -òà, ñð. Дè­àë. Уìàë. îò áèáå1 (âúâ 2 çíà÷.); ïà­òåí­öå, ãú­ñåí­öå, ïó­é­÷åí­öå. — Вèæ­äà­òå ëè ãî, ìàé­êî, ñòà­ðèÿ ìú­ä­ðåö; çà ÷î­âå­êà ðàç­ñúæ­äà­âà. А ìóñ­òà­êè­òå ìó íå ñå âèæ­äàò ïîä íî­ñà. Пóõ íà áè­áåí­öå. Д. Тà­ëåâ, И, 45.