БИБЛИОГРАФЍЧЕСКИ, -à, -î, ìí. -è, ïðèë. Оñ­òàð. Кíèæ. Бè­á­ëè­î­ã­ðàô­ñ­êè. Бè­á­ëè­î­ã­ðà­ôè­÷åñ­êè ïî­êà­çà­ëåö.

Бè­á­ëè­î­ã­ðà­ôè­÷åñ­êà ðÿä­êîñò. Оñ­òàð. Кíèæ. Бè­á­ëè­î­ã­ðàô­ñ­êà ðÿä­êîñò.

— Оò ðóñ. áè­á­ëè­î­ã­ðà­ôè­÷åñ­êèé.