БЍТВА æ. Оñ­òàð. Бèò­êà. Бðà­öè­ãî­âî ïà­ä­íà ïî­äèð ñëà­â­íè áèò­âè. Иâ. Вà­çîâ, Сú÷. I, 200. Пà­ä­íà­ëèé â áèò­âè þíàê äà ñå ñëà­âè! / Жè­âè, ïè­ðó­âàé­òå. Сëàä­êî âè çä­ðà­âå. П. П. Сëà­âåé­êîâ, Сúáð. ñú÷. I, 127. Вíå­çà­ï­íî, äî­äå­òî åùå áèò­âà­òà ñÿ ïðî­äúë­æà­âà­øå, ñ÷ó ñÿ æåí­ñ­êèé ãëàñ,..: — Вîéñ­êà! Вîéñ­êà! Пà­øà­òà èäå! П. Р. Сëà­âåé­êîâ, ЦП III (ïðå­âîä), 50. Сëåä Кî­ñîâ­ñ­êà­òà áèò­âà, â êî­ÿ­òî ïà­ä­íà ñóë­òàí Мó­ðàä, îñ­ìàí­öè­òå ïî­êî­ðè­õà öÿ­ëà Сúð­áèÿ è ÿ äúð­æà­õà ïîä âëàñòòà ñè äî 1806 ë. С. Бîá­÷åâ, ПОС (ïðå­âîä), 95 -96. ● Оáð. Сå­ãà ñúì ó äî­ìà, â ñúð­öå­òî ñúì íà Рè­ëà. /../ Дó­õúò ìè ñå öå­ðè ñëåä æè­ç­íå­íà­òà áèò­âà. Иâ. Вà­çîâ, Сú÷. II, 179. Сòîç­âó­÷­íèé ðåâ âúâ áèò­âà­òà âñå­ä­íå­â­íà / íå ñòèõ­âà â ñíå­æ­íè­òå ïî­ëÿ. Хð. Сìèð­íåí­ñ­êè, ДБД, 37.

— Рóñ. áèò­âà.