БЛАГОВЕСТВОВА̀НИЕ, ìí. -èÿ, ñð. Оñ­òàð. Кíèæ. Бëà­ãî­âåñ­òèå. Нà ñòî­ëà ùå ñà ïî­ëà­ãà [êëåò­âà­òà]: îò äÿ­ñ­íà ñò­ðà­íà êðúñò, à îò ëÿ­âà ñâÿ­òî­òî áëà­ãî­âåñ­ò­âî­âà­íèå (Еâàí­ãå­ëèå). З. Сòî­ÿ­íîâ, ЗБВ I, 81.